Có 1 kết quả:

chuāng shāng hòu xīn lǐ yā lì jǐn zhāng zōng hé zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

post-traumatic stress disorder (PTSD)