Có 1 kết quả:

chuāng kǒu

1/1

chuāng kǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a wound
(2) a cut