Có 1 kết quả:

chū bù

1/1

chū bù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sơ bộ, mở đầu

Từ điển Trung-Anh

(1) initial
(2) preliminary
(3) tentative