Có 1 kết quả:

chū shēng zhī dú bù wèi hǔ ㄔㄨ ㄕㄥ ㄓ ㄉㄨˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄏㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. a new-born calf has no fear of the tiger (idiom)
(2) fig. the fearlessness of youth