Có 1 kết quả:

shān jiǎn

1/1

shān jiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to delete
(2) to censor out