Có 1 kết quả:

shān jiǎn yā suō

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to simplify and condense (a text)
(2) abridged