Có 1 kết quả:

shān chú

1/1

shān chú

giản thể

Từ điển phổ thông

xoá bỏ, loại bỏ

Từ điển Trung-Anh

(1) to delete
(2) to cancel