Có 1 kết quả:

pàn lìng

1/1

pàn lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) decree
(2) (of a court) to order