Có 1 kết quả:

pàn bié

1/1

pàn bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to differentiate
(2) to discriminate