Có 1 kết quả:

pàn bié ㄆㄢˋ ㄅㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to differentiate
(2) to discriminate