Có 1 kết quả:

pàn bié shì ㄆㄢˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

discriminant (e.g. b^2-4ac in the formula for the root of a quadratic equation)