Có 1 kết quả:

pàn guān

1/1

pàn guān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) magistrate (during Tang and Song dynasties)
(2) mythological underworld judge

Một số bài thơ có sử dụng