Có 1 kết quả:

pàn jù

1/1

pàn jù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) criterion
(2) criteria