Có 1 kết quả:

pàn duàn lì ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ability to judge
(2) judgment