Có 1 kết quả:

pàn duàn lì

1/1

pàn duàn lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ability to judge
(2) judgment