Có 1 kết quả:

pàn duàn yǔ ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

predicate