Có 1 kết quả:

pàn duàn yǔ

1/1

pàn duàn yǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

predicate