Có 1 kết quả:

pàn míng

1/1

pàn míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to distinguish
(2) to ascertain