Có 1 kết quả:

pàn rán

1/1

pàn rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) markedly
(2) clearly