Có 1 kết quả:

pàn dú

1/1

pàn dú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to interpret (a visual document, a medical exam, an historical event etc)
(2) to analyze data (from a chip, a black box etc)