Có 1 kết quả:

bié lái wú yàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(literary) I trust you have been well since we last met

Một số bài thơ có sử dụng