Có 1 kết quả:

bié jù

1/1

bié jù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 獨具|独具[du2 ju4]