Có 1 kết quả:

bié chū xīn cái

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to hit on sth new (idiom); to display originality
(2) to adopt an original approach