Có 1 kết quả:

bié dòng duì

1/1

bié dòng duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) special detachment
(2) commando
(3) an armed secret agent squad