Có 1 kết quả:

bié míng

1/1

bié míng

phồn thể

Từ điển phổ thông

biệt danh, tên khác

Từ điển Trung-Anh

(1) alias
(2) alternative name