Có 1 kết quả:

bié zì

1/1

bié zì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mispronounced or wrongly written character

Một số bài thơ có sử dụng