Có 1 kết quả:

bié kè qi

1/1

bié kè qi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) don't mention it
(2) no formalities, please