Có 1 kết quả:

bié tí le

1/1

bié tí le

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) say no more
(2) don't bring it up
(3) drop the subject