Có 1 kết quả:

bié yǒu yòng xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have an ulterior motive (idiom); a hidden agenda