Có 1 kết quả:

bié yǒu yùn wèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have quite a lasting charm