Có 1 kết quả:

bié wú tā yòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have no other use or purpose (idiom)