Có 1 kết quả:

bié chēng

1/1

bié chēng

phồn thể

Từ điển phổ thông

tên khác

Từ điển Trung-Anh

(1) another name
(2) alternative name

Một số bài thơ có sử dụng