Có 1 kết quả:

bié guǎn

1/1

bié guǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

no matter (who, what etc)