Có 1 kết quả:

bié xù

1/1

bié xù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

emotions at time of parting

Một số bài thơ có sử dụng