Có 1 kết quả:

bié zhì

1/1

bié zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unusual
(2) unique