Có 1 kết quả:

bié liǎn

1/1

bié liǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to turn one's face away