Có 1 kết quả:

bié zhì

1/1

bié zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 別緻|别致[bie2 zhi4]