Có 1 kết quả:

bié lùn

1/1

bié lùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a different matter
(2) another story
(3) (old) objection