Có 1 kết quả:

bié kāi shēng miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to start sth new or original (idiom); to break a new path
(2) to break fresh ground