Có 1 kết quả:

bào huā bǎn

1/1

bào huā bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) particle board
(2) chipboard