Có 1 kết quả:

lì shí màn bìng

1/1

lì shí màn bìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

leishmaniasis (medicine)