Có 1 kết quả:

lì tā xíng wéi

1/1

Từ điển Trung-Anh

altruistic behavior