Có 1 kết quả:

lì guó lì mín

1/1

Từ điển Trung-Anh

to benefit both the country and the people