Có 1 kết quả:

lì hài guān xi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) stake
(2) vital interest
(3) concern