Có 1 kết quả:

lì jǐ

1/1

lì jǐ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chỉ biết lợi cho bản thân

Từ điển Trung-Anh

(1) personal profit
(2) to benefit oneself

Một số bài thơ có sử dụng