Có 1 kết quả:

lì jǐ zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

egoism