Có 1 kết quả:

lì yú ㄌㄧˋ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to be beneficial
(2) to be good for

Một số bài thơ có sử dụng