Có 1 kết quả:

lì yì shū sòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make use of one's position to gain profit for oneself or one's associates