Có 1 kết quả:

lì mián níng

1/1

lì mián níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chlordiazepoxide
(2) (trade name) Librium (loanword)