Có 1 kết quả:

lì lù

1/1

lì lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wealth and official post

Một số bài thơ có sử dụng