Có 1 kết quả:

lì lù xūn xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be eager for wealth and emolument (idiom)