Có 1 kết quả:

Bié hè jié liè fū ㄅㄧㄝˊ ㄏㄜˋ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Vladimir Mikhailovich Bekhterev (1857-1927), Russian neurologist and psychiatrist